Krátké video představující dokument “Specifikace implementace” a základní prvky implementace. YouTube: Specifikace implementace Fusio – obecný průvodce dokumentem.

Text videa:

“Pojďme si představit strukturu Specifikace implementace na ukázkovém dokumentu…

Vy jste od nás obdrželi vlastní specifikaci, v tištěné i elektronické podobě, jako výsledek analýzy Vašeho připravovaného řešení Fusio…

Dokument se skládá z Úvodního listu, kde naleznete stručný seznam funkcionalit a prvků využitých ve Vaší implementaci, a dále z Příloh neboli Konfiguračních listů, kde jsou podrobněji popsané funkcionality Vašich agend – jejich seznam naleznete v tabulce na Úvodním listu, jedná se o specifické agendy zajištující Vámi požadované funkcionality. Vedle nich bude řešení zahrnovat ještě obecné systémové agendy, jako např. Uživatelé, Možnosti nastavení, Nápověda apod., které zde uváděny nejsou, pokud v nich ovšem není provedena úprava na míru pro Vás.

Nahoře na Úvodním listu je uveden celkový Počet uživatelů, se kterými se pro Vaší implementaci počítá – jedná se o aktivní uživatele, kteří budou moci ve Fusio zobrazovat, zadávat, editovat a jinak pracovat s daty. (Vedle nich mohou být ve Fusio ještě pasivní uživatelé – např. příjemci reportů a notifikací…)

Uživatelské role slouží jednak pro přidělování uživatelských práv konkrétním pracovníkům (práv, jako jsou zobrazování, editace či export záznamů) a dále budou využité pro vytvoření skupin příjemců reportů a notifikací.

Volitelné moduly jsou vybrané prvky, které zabezpečí specifické funkcionality Vašeho systému, jako např. automatické načítání údajů z rejstříku ARES do editačních polí Adresáře Fusio. Jednotlivé volitelné moduly jsou dále detailněji popsané v Konfiguračních listech agend, ve kterých jsou použity.

Zakázkové úpravy jsouna míru naprogramované funkcionality pro Vaše řešeníMůže jimi býtnapř. možnost schvalování dokumentu přímo z e-mailového odkazu nebo Export dokladů pro fakturaci z Fusio do Vašeho účetního systému. Jednotlivé zakázkové úpravy jsou opět podrobněji popsané v Konfiguračním listu agendy, ve které jsou použity.

Schéma Datového modelu znázorňuje vazby mezi jednotlivými agendami, přičemž agenda s naznačenou vazbou může být zobrazena jako podseznam agendy, na kterou je navázána. Upřesnění, které podseznamy bude daná agenda obsahovat naleznete v jednotlivých konfiguračních listech agend v sekci Podseznamy.

Seznam Ostatních příloh zahrnuje zvláštní dokumenty samostatně vytištěné a přiložené k Vaší specifikaci.

A poslední část Úvodního listu slouží pro Váš podpis a odsouhlasení, že popisy procesů a konfigurace Fusio popsaná v této specifikaci odpovídá Vašim požadavkům.

Když se podíváme dále do Příloh na strukturu jednotlivých Konfiguračních listů agend, nalezneme na začátku vždy stručný popis využití agendy a procesu práce uživatelů v ní.

První tabulka nabízí seznam všech Editačních polí a sloupců agendy. Editační pole se nachází v Editorech záznamů a slouží pro zadávání dat do systému a jejich následnou editaci. Sloupce slouží pro zobrazování zadaných dat v seznamech Fusio. Vedle názvu je v tabulce u každé položky uvedeno, jakým typem dat ji budete moci vyplňovat. Editační pole (potažmo sloupce) mohou být typu:

Text jednořádkový – jedná se o krátký text, který bývá omezený délkou – např. 100 nebo 200 znaků.

Text víceřádkový – je text libovolné délky.

Odkaz do jiné agendy nabízí Výběr ze seznamu jiné agendy – např. Uživatelé, Adresář, Pracovník apod., data do editačního pole vyplníme pomocí rozbalovací nabídky, fulltextového vyhledávání přímo v poli nebo kliknutím na ikonu řetízku, kdy se nám otevře daná agenda, kde můžeme, pro nalezení požadovaného záznamu, využít také fulltextové vyhledávání.

Editační pole typu Číselník nabízí výběr z předdefinovaných hodnot, které jsou v případě Vaší implementace upřesněny ve sloupci Poznámka.

Zaškrtávací pole může, po jeho označení, vyvolat specifickou akci, která by opět byla ve vaší specifikaci popsaná v Poznámce.

Editační pole typu Číslo může zobrazovat počty desetinných míst podle definice uvedené opět v poznámce.

Dále může být v editoru umístěno pole Datum a čas, příp. Trvání časového úseku.

Popisek může upřesňovat informace či zobrazovat varování, příp. obsahovat odkaz na web, intranet či jiné místo ve Fusio.

Náhled přílohy zobrazuje přímo v editoru náhled příloh uložených v záložce Přílohy.

V Editoru mohou být umístěna ještě Uživatelská tlačítka na míru, která spouští specifický proces (opět popsaný v Poznámce ve Vaší specifikaci).

Editační pole Rámeček slouží jako grafický prvek rozdělující editor na jednotlivé části.

Vizuální náhled vašeho editoru dané agendy naleznete vždy na konci Konfiguračního listu.

Ve sloupci Poznámka tedy naleznete upřesnění funkcionalit Vašich editačních polí a sloupců, podmínek jejich viditelností (- viditelnost jednotlivých polí a uspořádání editoru se může dynamicky měnit, v závislosti na typu zadávaných dat nebo např. uživatelských právech přihlášeného pracovníka apod.)

Většina editačních polí z editoru záznamu se zobrazuje ve formě sloupců samotného seznamu agendy. Mohou však existovat i výjimky, kdy se editační pole v seznamu nezobrazuje nebo naopak sloupec seznamu není v editoru přítomen jako editační pole… To, zda se prvek bude zobrazovat jako editační pole nebo sloupec, příp. obojí, je zaznamenáno zde ve sloupci použití.

Filtry slouží pro zobrazení záznamů dle předdefinovaných parametrů. Seznam a popis filtrů připravených pro danou agendu naleznete v této tabulce Konfiguračního listu.

Podseznamy jsou agendy provázané na úrovni databáze s danou agendou formou záložek umístěných pod hlavním seznamem a slouží pro rychlý náhled a přístup k souvisejícím datům.

Notifikace jsou e-mailová upozornění na aktuální změny v systému – ať už v editorech či seznamech (např. změny stavu, uložení přílohy, smazání záznamu apod.)

Tiskové sestavy jsou předdefinované formuláře v požadovaném vizuálním stylu čerpající data z dané agendy, příp. z ostatních agend, které na ni mají vazbu.

Reporty jsou pravidelné výpisy ze seznamů Fusio, které budou přicházet na e-maily ve stanovenou dobu určené skupině vašich příjemců.

V případě, že by agenda měla být automaticky plněna importovanými daty, byl by proces popsaný v této sekci… Jako např. import dat z vašeho účetního sw nebo automatické zakládání záznamů ze sběrné e-mailové adresy apod.

A případná propojení se systémem 3. strany naleznete popsaná zde, jako např. propojení na ARES, na datové schránky apod.

Poznámkách mohou být uvedeny další podrobnosti k agendě, jako např. vysvětlivky zkratek, seznam typů příloh, které budete moci vkládat apod.

V poslední části konfiguračního listu naleznete náhled editoru dané agendy, který slouží pro získání vizuální představy, jak bude editor vypadat, jak budou rozmístěna jednotlivá editační pole apod.”

Doporučujeme také videa: Obecné představení systému Fusio; Editor oprávnění (SE); E-mailové reporty ve 3 minutách ; Uživatelské rozhraní Fusio – obecně; Podseznamy a provázání agend ve Fusio a další na Blogu Fusio

Přesvědčte se na vlastní oči

Všechna data na jednom místě, snížení nákladů i chybovosti. Ukážeme vám,  jak Fusio funguje – stačí, když nám zanecháte kontakt.