PODMÍNKY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Informace o zpracování osobních údajů 

Tento dokument poskytuje informace o způsobu zpracování osobních dat ve společnosti ANTS spol. s r.o., sídlem Olomoucká 3419/9, 618 00 Brno, IČ 26902711, DIČ CZ26902711 a o právech s nimi souvisejících. Níže uvedené informace se týkají hlavně dodavatelů, zákazníků a osob, se kterými naše společnost jednala či jedná a uchazečů o zaměstnání. 

  

Společnost ANTS spol. s r.o. uchovává o výše uvedených osobách, následující informace: 

Identifikační a kontaktní údaje kontaktních a oprávněných osob – zejména jméno, příjmení, e- mail, telefon, pracovní pozice, název zaměstnavatele, tituly, které nám byly poskytnuty za účelem jednání o smlouvě, uzavření smlouvy, plnění smlouvy a následného servisu, životopis a další údaje uvedené za účelem výběrového řízení apod. 

Tyto údaje sbíráme v rozsahu nezbytně nutném. 

  

Data jsou využívána následujícím způsobem: 

Data jsou primárně užívána ke komunikaci vedoucí k uzavření smlouvy, realizaci dodávky, zajištění školení a bezproblémového chodu software a splnění zákonných požadavků včetně fakturace. Tyto data nám byla poskytnuta ve smlouvě, případně přímo osobně od kontaktních či oprávněných osob. Údaje byly poskytnuty dobrovolně, avšak bez nich by nebylo možné realizovat námi dodávané řešení. 

Data uvedená v životopise jsou využita pro dané výběrové řízení a pokud nám uchazeč udělí souhlas, tak je jeho životopis uchován po dobu jednoho roku a může být kontaktován s vhodnou nabídkou práce. 

Pokud nám udělí konkrétní zástupce zákazníka souhlas, je jeho jméno a příjmení využito v našich referencích. 

Dále naše společnost zasílá marketingová sdělení a školící e-mailové kurzy. Za předpokladu, že jste náš stávající zákazník, tak je možné, že Vám zašleme informaci o novinkách spojených s Vámi zakoupeným řešením nebo Vás požádáme o zpětnou vazbu, bez předchozího souhlasu, což nám zákon a obecné nařízení umožňuje. Pokud nejste náš zákazník, tak zde si nejdříve vyžádáme souhlas, než tato sdělení zasíláme. 

Všechny výše zmíněné souhlasy, nejste povinni udělit a pokud je udělíte, můžete je kdykoliv odvolat odeslaným e-mailem na adresu ants@ants.cz nebo telefonicky na 544503144, případně pokud jste nám souhlas udělili přes internet v aplikaci pro newslettery, tak ho lze i stejně odvolat. 

Údaje, které uvedete při e-mailové komunikaci, zůstávají zachovány na e-mailovém serveru. 

Naše webové stránky obsahují odkazy na webové stránky ostatních firem, uvedených jako naše reference. Společnost ANTS spol. s r.o. není odpovědná za ochranu osobních údajů či obsah webových stránek ostatních firem, proto doporučujeme si přečíst informace o zpracování osobních údajů uváděné na navštívených webových stránkách. 

  

Jak dlouho vaše údaje držíme? 

Společnost ANTS spol. s r.o. ukládá výše zmíněné osobní údaje po dobu danou zákonnými předpisy a oprávněnými zájmy společnosti, případně po dobu udělení souhlasu. Po uplynutí příslušných dob jsou data mazána. 

Vaše kontaktní informace jsou drženy po celou dobu trvání naší spolupráce a následně po jejím ukončení ještě dobu nezbytně nutnou pro případné reklamace či pro účely obhajoby právních nároků. Pokud dojde k ukončení pracovního poměru kontaktní či oprávněné osoby, tak je oprávněna nás požádat o výmaz či aktualizaci údajů. 

Informace uváděné na daňových dokladech jsou drženy 10 let od posledního uzavřeného období nebo po dobu delší, v případě, že to vyžaduje jiný zákonný předpis, tedy po dobu, kdy může být účetnictví společnosti předmětem finanční kontroly. 

Životopis, který uchováváme pro budoucí výběrová řízení zpracováváme rok od posledního neúspěšného výběrového řízení. 

  

Jaké údaje o vás potřebujeme? Jak můžete ovlivnit zpracování údajů? 

Pro naplnění smlouvy a zajištění bezproblémového chodu poskytnutého řešení potřebujeme spolu komunikovat, takže za tímto účelem od vás potřebujeme vaše identifikační a kontaktní údaje. 

Dále si po předem stanovenou dobu držíme kontaktní informace na osoby, se kterými jsme v minulosti jednali – zde je oprávněný zájem rozvíjet naše podnikání a újma ostatních podnikatelů nebo reprezentantů společností z držení jejich kontaktních informací je minimální, neboť lze oprávněně očekávat, že jejich zájmem je podobné kontakty také držet. Samozřejmě je zde možnost podat proti tomuto zpracování námitku odeslanou e-mailem na adresu ants@ants.cz nebo telefonicky na 544503144. 

Pro zveřejnění referencí na naše řešení, vás písemně žádáme o souhlas, který nejste povinni udělit a pokud jej udělíte, můžete jej kdykoliv odvolat na výše uvedených kontaktech. 

  V případě kontroly ze strany vrátných při návštěvě u nás ve společnosti, můžou vrátní vyžadovat základní identifikační údaje, toto ověření považujeme za náš oprávněný zájem. Při porovnání oprávněnosti zájmů naší společnosti a újmy, které se vám dostává na vašich právech, jsme vyhodnotili, že naše společnost je oprávněna tyto činnosti vykonávat. 

 

Komu vaše údaje předává společnost ANTS spol. s r.o.? 

Naše společnost sdílí výše uvedené vybrané údaje se společností STAND CZ spol. s r.o. k zajištění hladkého průběhu dodávek a případných servisů a dále s našimi smluvními přepravci při přepravě zboží a se společností GetResponse, přes kterou zajišťujeme marketingovou komunikaci.   

 

Vaše další práva 

Vaše data jsou zpracovávána transparentně, korektně a v souladu se zákonem. 

V souladu se čl. 12 GDPR můžete poslat žádost a uplatnit právo na přístup k osobním údajům a k následujícím informacím o: 

  • účelu zpracování, 
  • kategorii dotčených osobních údajů, 
  • příjemci nebo kategorii příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, 
  • plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy, 
  • zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány přímo od Vás, 
  • skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování. 

 

Pokud zjistíte anebo se domníváte, že provádíme zpracování Vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, můžete nás požádat o vysvětlení, o opravu údajů nebo o výmaz. Výše zmíněná práva lze uplatnit odeslaným e-mailem na adresu ants@ants.cz nebo telefonicky na 544503144. Právo na výmaz se však nevztahuje na případy, kdy Vaše údaje musíme zpracovávat dle zákona. Ostatní data budou však nenávratně vymazána a nebude možné nadále poskytovat případné služby či zasílat školící e-mailové kurzy.Také můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně u soudu.   

Pokud souhlasíte s ukládáním Vašich údajů, klikněte, prosím, na tlačítko “Souhlasím” v GDPR liště. 

Přesvědčte se na vlastní oči

Všechna data na jednom místě, snížení nákladů i chybovosti. Ukážeme vám,  jak Fusio funguje – stačí, když nám zanecháte kontakt.